EDvidence és un model d'incubació per a startups educatives.

El món de l'educació requereix... més professionals, més innovació i de més qualitat. Entra i descobreix-ho!

EDvidence WEBINAR

¿Cómo abordamos los retos educativos desde la innovación?

26 de abril
ONLINE
*Horario UTC+1
18:00h a 19:00h

Mesa redonda

Coral Regí, Eduard Vallory, Mònica Nadal y Xavier Aragay
Moderada por Baptista Borrell.
19:00h a 19:30h

Presentación y startup Speed-Dating

de las start-ups educativas del programa Edvidence.

Què és EDvidence?

La Universitat Pompeu Fabra, en col·laboració amb les entitats Peninsula, Lead to Change, Random House i Seidor, lideren el projecte EDvidence, cofinançat per ACCIÓ-Agència per a la Competitivitat de l'Empresa.

El projecte pretén fixar un nou model basat en la creació d'iniciatives pedagògiques i del coneixement. Desenvolupant un model adaptat a les empreses i orientat a les necessitats dels nous paradigmes de l'ensenyament-aprenentatge.

Per què EDvidence?

Edvidence és un model d'incubació que se centra en l'àmbit educatiu.

Els reptes

Les nostres SpreadEDs participants responen a algun o diversos d'aquests reptes. Reptes generats a través d'eines d'innovació i que amb importants experts detectem buits o vulnerabilitats que l'educació necessita reforçar.

01. Personalització de l'aprenentatge.

Com afavorir l'aprenentatge singular i inclusiu, que contempli la diversitat i els interessos de l'alumnat.

 • Solucions d’eines que permetin una singularitzar en el procés educatiu.
 • Solucions per a aprofundir en la diversitat d’aprenentatge
 • Solucions per a necessitats educatives especials
 • (…)

02. Aprenentatge experiencial

Com podem dotar els estudiants d'experiències alternatives d'aprenentatge.

 • Solucions a través de les tecnologies educatives (realitat virtual, Ludificació, etc.)
 • Solucions per desenvolupar l’aprenentatge experimental i vivencial.
 • Solucions per a l’aprenentatge expansiu.
 • Solucions per dissenyar recursos que estimulin l’aprenentatge.
 • Solucions per a promoure la participació i motivació de l’alumnat.

03. Col·laboració educativa

Com potenciar la relació dels centres educatius amb altres agents socials i empresarials per generar sinèrgies d'aprenentatge i adaptacions efectives en l'entorn professional.

 • Solucions per a promoure les relacions entre les diferents institucions educatives.
 • Solucions per als diferents nivells d’aprenentatge.
 • Solucions entre agents educatius i socials.
 • Solucions que promoguin una participació constant entre agents educatius i empresa.

04. Sistemes d'avaluació i certificació

Com podem oferir sistemes d'avaluació i models de certificacions més àgils.

 • Solucions que tinguin en compte la progressió d’aprenentatge de l’alumnat i la seva adquisició efectiva de coneixement.
 • Solucions que incorporin tecnologies de blockchain per a la certificació de l’educació.
 • Solucions a través de les tecnologies que permetin acreditar si s’han adquirit els coneixements (realitat virtual, gamificació, simulació, etc.)
 • Solucions que permetin una autoavaluació constant professor / alumne, alumnes / professor.

05. Mentorització

Com podem millorar l'acompanyament a l'alumnat durant les diferents etapes educatives i les activitats d'aprenentatge no formals.

 • Solucions de nous sistemes d’acompanyament a l’estudiant i mentoratge.
 • Solucions per desenvolupar metodologies d’aprenentatge basades en l’acompanyament sistematitzat.
 • Solucions tècniques de seguiment i monitoratge que permetin automatitzar i visualitzar un sistema de mentoratge per l’alumne

Plataforma virtual d'experimentació

La PVE és l'eina de suport a la investigació d'el projecte EDvidence, un instrument d'ordenació d'evidències on mostrem els dissenys de recerca i els resultats obtinguts.

SpreadEds participants

Són les noves startups o iniciatives destinades a difondre el coneixement en el sector educatiu.

0

Startups incubades.

0

Formadors implicats.

0

Workshops amb experts.

0

Hores de formació.

0

Mesos d'Incubació.

0

Entrevistes amb potencials partners.

Un projecte de recerca i desenvolupament, a partir de l'estratègia europea RIS3 i els fons FEDER, cofinançat per l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa - ACCIÓ (Generalitat de Catalunya).

Calendario

Revisa las fechas más importantes de nuestro calendario

30 de julio

Cierre de convocatoria

Proceso finalizado

6 de agosto

Pre-selección

Anuncio de los candidatos seleccionados

Convocatoria cerrada.
¡Plazas limitadas!

La inscripción cierra el 30 de julio

Aviso Legal, Política de Privacidad
y Política de Cookies

- Protección de datos -

Finalidad: La prestación del servicio encargado

Legitimaciones: Ejecución de la prestación del servicio contratado.

Destinatarios: Peninsula sólo comunicará sus dados con su consentimiento inequívoco previo.

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, que a continuación detallamos
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: Peninsula Corporate Innovation S.L. (Peninsula)

CIF: B 66585613

Dirección Postal: Calle Concepción Arenal 165 08027 Barcelona

Teléfono: (+34) 932200093

Contacto del Delegado de Protección de Datos: Ángel Montes
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En Peninsula (Peninsula Corporate Innovation S.L.) tratamos la información que nos facilitan con la finalidad principal de ordenar, representar y defender la actividad profesional contratada, velando para que nuestra actuación sea respetuosa en el cumplimiento de la normativa vigente.

Las finalidades principales para las que podemos tratar sus datos, ya sea para cumplir con las obligaciones estatuarias, obligaciones legales, intereses públicos, intereses legítimos o en base a su consentimiento, son la gestión de los datos relativos a estos servicios.

Le informamos que para los tratamientos que requieran de su consentimiento y por tanto; tratamiento de datos que no sean necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, estatutarias o legales, para garantizar los intereses públicos, vitales o legales o para tratar los datos en base a los intereses legítimos de Peninsula debidamente ponderados para no vulnerar derechos y libertades de los interesados, Ustedes en cualquier momento pueden modular y revocar el consentimiento para estos tratamientos, ENVIANDO CORREO ELECTRÓNICO A: info @ peninsula.co al cual tienes acceso o también revocar su consentimiento o pedir más información enviando un correo a info @ peninsula.co

No se tomarán decisiones automatizadas sobre la base de este perfil sin su consentimiento previo y informado en los casos que la base de legitimación sea su consentimiento.
¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Según la normativa de protección de datos, los datos personales se conservarán hasta que sean necesarias para la finalidad del tratamiento y posteriormente se conservaran debidamente bloqueadas mientras sean necesarias, a disposición exclusiva de las Administraciones Públicas competentes, para poder atender posibles responsabilidades nacidas del tratamiento hasta finalizar los plazos de prescripción legales establecidos en la normativa vigente.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base de legitimación para el tratamiento de sus datos es la vinculación como cliente. La base de legitimación para el tratamiento de sus datos para la finalizada de enviarle información de actividades, servicios y eventos de Peninsula que puedan ser de su interés y que no sea necesario para dar cumplimiento a obligaciones contractuales, estatutarias o legales, para garantizar intereses públicos, vitales o legales o para tratar los datos en base a intereses legítimos de Peninsula debidamente ponderados para no vulnerar derechos y libertades de los interesados, es la aportación del consentimiento sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione el tratamiento de los datos en base a las obligaciones legales.
¿Cuáles son los destinatarios de sus datos?
Los datos serán cedidos, de acurdo con la Ley, a las Administraciones Públicas competentes, así como también cuando sea necesario para cumplir con las obligaciones estatutarias y legales.
Las Categorías de los datos que se tratan son:
Los datos que puede tratar el responsable del tratamiento incluyen las siguientes categorías; datos de identificación, dirección postal y electrónica, información comercial, datos económicos para el cobro.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre su estamos tratando datos de carácter personal Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos de carácter personal, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, si procediese, a solicitar su supresión cuando entre otros motivos los datos ya no sean necesarios para la finalidad para la cual fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en este caso únicamente las conservaremos para el ejercicio o la defensa de las reclamaciones que pudiesen surgir. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Peninsula dejará de tratar los datos, excepto por motivos legítimamente imperiosos o el ejercicio de posibles reclamaciones.

Los interesados podrán solicitar la portabilidad de sus datos en soporte automatizado a otro responsable en los supuestos de tratamiento que permita el RGPD. En el momento de la cancelación de los datos, únicamente se conservarán bloqueados en cumplimiento de las obligaciones legales.

Sin perjuicio del ejercicio de us derechos ante el responsable del tratamiento también puede presentar una reclamación ante una autoridad de control, tal como la Autoridad Catalana de Protección de Datos, en la calle Rosselló 214, Esc. A 1-1 08008 Barcelona y telf. 935527800


Los datos que ha facilitado se trataran por Peninsula de acuerdo a las finalidades descritas en este documento, y en este sentido se le informa que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión o la limitación en su tratamiento, y a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de sus datos en la siguiente dirección de correo electrónico info @ peninsula.co

- Política de Privacidad -

Los asistentes a eventos autorizan a realizar un reportaje fotográfico y audiovisual sobre las actividades que se realicen en el que aparezca su imagen, así como a retransmitirlo en streaming. El reportaje fotográfico y audiovisual podrá ser divulgado en cualquier medio (TV, prensa, internet, etc.) y en cualesquiera soportes publicitarios y mediáticos (folletos, pancartas, paneles, página web, memoria de actividades, publicaciones, reportajes, etc.), todo ello sin carácter limitativo e incluyendo cualesquiera otros medios y soportes precisos para la difusión de los programas y actividades desarrollados por la entidad indicada, por sí misma o en colaboración con otras entidades, y sin ánimo de lucro.

La presente autorización se otorga sin limitación territorial ni temporal.

Esta autorización es completamente gratuita, y el asistente se compromete a no pedir ni reclamar ninguna compensación, pago, reembolso ni indemnización a cambio de la presente autorización libremente emitida para la utilización de su imagen.

- Política de cookies -

Se hace uso de cookies de analítica, cuya finalidad es cuantificar el número de visitantes y analizar de forma estadística la utilización que hace el usuario de en este sitio con el fin de que, bien tratadas por nosotros o por terceros, esas cookies sirvan para estudiar y mejorar la navegación por la página web.

Con la primera visita etás siendo informado de la existencia de estas cookies y nuestra política al respecto. La cookie se guardará en el disco duro de tu ordenador hasta que la elimines.

Puedes hacer que tu navegador te avise de la presencia de cookies o que las rechace automáticamente. Si rechazas las cookies podrás seguir usando este sitio sin problema, aunque en algunos casos puedes suponer la limitación en el uso de algunas de las prestaciones o impedir el buen funcionamiento de esta página. Peninsula podrá contratar a terceros para que desempeñen funciones en su nombre en relación con los fines para los que se puedan recoger sus datos personales, como por ejemplo, analizar la información proporcionada. Dichos terceros podrán tener acceso a la información de carácter personal necesaria para el desempeño de sus funciones, si bien no podrán utilizar dicha información para ningún otro fin y regularemos nuestras relaciones con tales terceros en la manera exigida por la normativa aplicable sobre protección de datos de carácter personal.

Utililzamos la herramienta gratuita de análisis web de Google que principalmente permite que los propietarios de sitios web conozcan cómo interactúan los usuarios con su sitio Web. Asimismo, habilita cookies en el dominio del sitio en el que te encuentras y utiliza un conjunto de cookies denominadas “__utma” y “__utmz” para recopilar información de forma anónima y elaborar informes de tendencias de sitios web sin identificar a usuarios individuales
 •  
 
Participa a la taula rodona "Metodologies àgils en programes d'emprenedoria en el sector EdTech" l'11 de novembre a les 18.00.